Kancelária

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o. so sídlom v Bratislave patrí, s tímom skúsených právnikov, medzi advokátske kancelárie pôsobiace na slovenskom trhu poskytovania právnych služieb, pričom svojou pôsobnosťou pokrýva nielen celé územie Slovenskej republiky, ale aj viaceré členské štáty Európskej únie.

Individuálny prístup

Jedným z našich základných cieľov je, so zreteľom na individualitu každého klienta, poskytnutie efektívnych právnych služieb na vysokej odbornej úrovni za primeranú odmenu. Zároveň sa snažíme byť klientovi spoľahlivým partnerom ponúkajúcim istotu kvalitne poskytnutých právnych služieb.

Etický kódex

Požiadavkám a nárokom jednotlivých klientov venujeme individuálnu pozornosť založenú na osobnom prístupe, profesionalite, lojalite, dôvere, diskrétnosti, mlčanlivosti a princípoch advokátskej etiky.

Promptnosť

Uvedomujúc si častú potrebu rýchlych rozhodnutí v podnikateľskej, ako aj súkromnej sfére, právne služby a poradenstvo sa snažíme klientom poskytovať promptne, v čo možno najkratšom čase od špecifikácie požiadavky na poskytnutie právnej služby. Zameriavajúc sa na uspokojenie klientom sledovaných cieľov preferujeme negociačný proces ústiaci do presadenia záujmov klienta. Za týmto účelom participujeme na rokovaniach vedúcich či už k uzavretiu zmluvného vzťahu, alebo k uzavretiu mimosúdnej dohody o spornom nároku klienta, či jeho veriteľa.

Flexibilita

Advokátsku kanceláriu Consiliaris, s. r. o. tvorí proklientsky orientovaný tím flexibilne uvažujúcich právnikov. Odborné vedomosti a skúsenosti právnikov kancelárie sú v spojení so záujmom o klienta a o poskytnutie služieb na najvyššej úrovni predpokladom napĺňania očakávaní klientov a ich spokojnosti.

Tímová práca

Na kontinuálnosť poskytovania právnych služieb pozitívne vplýva skutočnosť, že právne otázky a prípady sú riešené a známe tímu zloženému minimálne z dvoch právnikov našej kancelárie, ktorí sa vedia v prípade potreby zastúpiť. Náročnejšie právne otázky sú riešené na báze tímovej spolupráce za účelom nájdenia čo možno najoptimálnejšieho riešenia použitím právnych argumentov viacerých právnikov.

Skúsenosti

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o. poskytuje právne služby aj prostredníctvom aktívneho využívania kvalifikovaného elektronického podpisu, čím zefektívňuje priestor venovaný poskytovaným právnym službám a zároveň v mnohých prípadoch (podania na obchodný register, živnostenský úrad, kataster nehnuteľností) šetrí aj prostriedky svojich klientov. Právnici advokátskej kancelárie Consiliaris, s. r. o. poskytujú právne služby vo všetkých oblastiach slovenského a európskeho práva v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.

JUDr. Branislav Kšiňan
advokát a konateľ

Ukončil magisterské štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v roku 2009, rigoróznu skúšku vykonal na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pričom v advokácii pôsobí už od roku 2004.

JUDr. Branislav Kšiňan je advokátom zapísaným v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou a právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Zameranie: obchodné právo a právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, trestné právo, občianske právo, rodinné právo, právo duševného vlastníctva, pracovné právo, správne právo, ústavné právo, európske a medzinárodné právo, ochrana osobných údajov a GDPR.

ksinan@consiliaris.sk
+ 421 911 284 761

JUDr. Barbora Kšiňanová
advokát a konateľ

ukončila magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2007, odkedy pôsobí v advokácií.

V roku 2009 absolvovala kurz English for young lawyers v Londýne, Veľká Británia a vykonala medzinárodnú skúšku TOLES.

JUDr. Barbora Kšiňanová je advokátkou zapísanou v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou a právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Zameranie: obchodné právo a právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, občianske právo, rodinné právo, právo nehnuteľností, pracovné právo, správne právo, právo duševného vlastníctva, zdravotnícke právo, európske a medzinárodné právo.

ksinanova@consiliaris.sk
+ 421 905 731 546

Mgr. Tomáš Kurinec
advokát

Ukončil magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2012, pričom v advokácii pôsobí už od roku 2010.

Mgr. Tomáš Kurinec je advokátom zapísaným v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou a právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Zameranie: obchodné právo a právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, trestné právo, občianske právo, rodinné právo, právo duševného vlastníctva, pracovné právo, správne právo, ústavné právo, európske a medzinárodné právo, ochrana osobných údajov a GDPR.

kurinec@consiliaris.sk
+ 421 915 980 297

JUDr. Marek Čuhák
advokát

Ukončil magisterské štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v roku 2009, rigoróznu skúšku vykonal na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2009 do roku 2016 pôsobil vo funkcii vyšetrovateľa Policajného zboru a od roku 2016 pôsobí na pozícii advokátskeho koncipienta.

JUDr. Marek Čuhák je advokátom zapísaným v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou a právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Zameranie: obchodné právo a právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, trestné právo, občianske právo, rodinné právo, právo duševného vlastníctva, pracovné právo, správne právo, ústavné právo, európske a medzinárodné právo.

cuhak@consiliaris.sk
+ 421 908 662 534

Mgr. Anton Pempek
advokátsky koncipient

Ukončil magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2017, od kedy pôsobí nepretržite na pozícii advokátskeho koncipienta.

Mgr. Anton Pempek je advokátskym koncipientom zapísaným v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou a právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Zameranie: obchodné právo a právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, trestné právo, občianske právo, rodinné právo, právo duševného vlastníctva, pracovné právo, správne právo, ústavné právo, európske a medzinárodné právo.

pempek@consiliaris.sk
+ 421 948 366 395

Obchodné právo, právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície

Zakladanie slovenských a európskych obchodných spoločností a družstiev, zriaďovanie organizačných zložiek slovenských i zahraničných právnických osôb vrátane prípravy korporátnych dokumentov

Príprava internej zmluvnej dokumentácie podľa požiadaviek kpenta (interné dokumenty obchodných spoločností regulujúce vzťahy v rámci spoločnosti napr. dohody spoločníkov/akcionárov, zmluvy o výkone funkcie a pod.)

Zmeny v existujúcich obchodných spoločnostiach vrátane prípravy potrebných dokumentov (napr. zmena sídla spoločnosti, zmeny týkajúce sa predmetov podnikania, zmeny v osobách spoločníkov, členov orgánov spoločnosti, zvýšenie/zníženie základného imania, prevody obchodných podielov resp. akcií, prípadne iné zmeny v dokumentoch spoločnosti)

Zmena právnej formy spoločnosti, splynutie, zlúčenie a rozdelenie obchodných spoločností

Zrušenie spoločností a ich pkvidácia

Príprava žalôb a zastupovanie kpentov pred súdmi

Zastupovanie kpentov pred príslušným obchodným registrom, okresným úradom odborom živnostenského podnikania, správcom dane a inými úradmi a orgánmi

Príprava a pripomienkovanie obchodných zmlúv

Právny audit (due dipgence) obchodných spoločností

Reštrukturapzácie a konkurzy

Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Právne poradenstvo podľa požiadaviek kpenta

Nekalá súťaž

Vypracovanie všeobecných obchodných podmienok

Občianske právo

Príprava žalôb a zastupovanie kpentov pred súdmi ako aj inými štátnymi orgánmi

Príprava a pripomienkovanie zmlúv

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie

Dedičské právo

Ochrana osobnosti

Tlačové právo

Ochrana spotrebiteľa

Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Zakladanie a správa občianskych združení

Rodinné právo

Rozvod manželstva

Vyporiadanie bezdpodielového spoluvlastníctva manželov

Úprava práv a povinností vo vzťahu k maloletým deťom

Výživné

Určenie/zapretie otcovstva

Právo nehnuteľností

Príprava a pripomienkovanie zmlúv o prevode nehnuteľností vrátane prípravy návrhu na vklad a zastupovania pred katastrálnym úradom

Príprava a pripomienkovanie nájomných a podnájomných zmlúv

Záložné právo, vecné bremená

Právny audit stavu nehnuteľností

Financovanie nehnuteľnosti – v spolupráci s hypotekárnym poradcom poradenstvo v oblasti financovania nadobudnutia nehnuteľností

Stavebné právo - v spolupráci s kvapfikovaným stavebným inžinierom poradenstvo v oblasti povoľovania stavieb a ich zmien - právne poradenstvo pri získaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia

Pracovné právo

Príprava a pripomienkovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru

Zastupovanie kpentov v pracovnoprávnych sporoch pred súdmi a zastupovanie pred inými štátnymi orgánmi (Inšpektorát práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repubpky, Sociálna a zdravotné poisťovne)

Dohody o hmotnej zodpovednosti

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Dočasné pridelenie zamestnancov

Príprava interných predpisov spoločností (pracovný poriadok, mzdový poriadok, kolektívne zmluvy)

Právny audit (due dipgence) v oblasti pracovného práva

Hromadné prepúšťanie

Zamestnávanie cudzincov

Právo duševného vlastníctva

Príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti práva duševného vlastníctva

Autorské právo

Právo výkonných umelcov

pcenčné zmluvy

Ochranné známky, patenty, dizajny, úžitkové vzory

Ochrana dobrého mena, know how

Zmluvy o prevode práv k priemyselnému vlastníctvu

Zastupovanie kpentov pred súdmi a zastupovanie pred inými štátnymi orgánmi (Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej repubpky atď.)

Správne právo

Zastupovanie pred ústrednými orgánmi štátnej správy, katastrálnymi odbormi okresných úradov, stavebnými úradmi, daňovými orgánmi

Príprava podaní (návrhov, vyhlásení, žiadostí, vyjadrení, opravných prostriedkov) v správnom konaní

Správne súdnictvo

Zastupovanie v priestupkovom konaní

Zdravotnícke právo

Zastupovanie kpentov, ktorým bola nesprávnym lekárskym postupom alebo protiprávnym konaním spôsobená ujma na zdraví, prípadné iná škoda

Právne poradenstvo v oblasti poskytovania zdravotnej starostpvosti (najmä postupu lege artis, vedenie zdravotnej dokumentácie, zanedbanie zdravotnej starostpvosti, ochrana údajov pacienta)

Poradenstvo v oblasti zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia

Zastupovanie pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostpvosťou a Štátnym ústavom pre kontrolu pečiv

Trestné právo

Príprava podaní (trestných oznámení, žiadostí, sťažností, vyjadrení, opravných prostriedkov) v trestnom konaní

Zastupovanie poškodených v trestnom konaní

Obhajoba vo všetkých štádiách trestného konania

Ústavné právo

Posudzovanie súladnosti právnych aktov a poradenstvo pri porušení základných práv a slobôd

Vypra­co­vanie ústavných sťaž­ností a zastu­po­vanie pred Ústavným súdom Slovenskej repubpky

Vypra­co­vanie sťaž­nosti a zastu­po­vanie v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva

Európske a medzinárodné právo

Appkácia záväzných noriem európskeho práva v podmienkach slovenského právneho poriadku

Jednotný trh Európskej únie

Hospodárska súťaž

Konzultácie a právne analýzy k sporom týkajúcim sa európskeho práva

Zastupovanie kpentov v sporoch s cudzím prvkom

Ochrana osobných údajov

Príprava a pripomienkovanie dokumentácie na ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (GDPR)

Zosúladenie postupov kpentov s podmienkami ochrany osobných údajov

Zastupovanie kpentov pred štátnymi orgánmi (Úradom na ochranu osobných údajov) a súdmi

Zastupovanie dotknutých osôb v súvislosti s presadzovaním ich práv

Ďalšie oblasti poskytovaných právnych služieb

Právo v oblasti reklamy a marketingu

Energetické právo

Právo v oblasti prepravy

Odmena

Odmena za poskytnutie právnych služieb podlieha dohode advokáta s klientom, pričom pri určení jej výšky zohľadňujeme náročnosť, ako aj okolnosti jednotlivej právnej veci. Výška odmeny, ako aj forma úhrady sú s klientom dohodnuté pred samotným poskytnutím právnych služieb. Jedným zo základných cieľov právnikov pôsobiacich v rámci našej kancelárie je, so zreteľom na individualitu každého klienta, poskytnutie efektívnych právnych služieb na vysokej úrovni za primeranú cenu.

V zmysle platných a účinných právnych predpisov je predmetom dohody zmluvná alebo tarifná odmena.

Zmluvná odmena

môže byť nasledovná:

hodinová odmena podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie právnej veci

paušálna odmena

  1. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
  2. za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí

podielová odmena, t.j. odmena určená podielom na hodnote veci

tarifná odmena dohodnutá inak ako základná sadzba tarifnej odmeny.

Vyššie uvedené spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.

Tarifná odmena

V zmysle platných a účinných právnych predpisov upravujúcich odmeny a náhrady advokátov za poskytovanie právnych služieb, základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, pokiaľ príslušný predpis neustanovuje inak.

Kontakt

Sídlo a adresa kancelárie:
Ružová dolina 8
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 911 284 761
E-mail: ksinan@consiliaris.sk
web: www.consiliaris.sk

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK6409000000005041841474
BIC: GIBASKBX

IČO: 47 248 301
DIČ: 2023756383
IČ DPH: SK2023756383

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 88985/B