Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via

Kancelária

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o. so sídlom v Bratislave patrí, s tímom mladých právnikov, medzi advokátske kancelárie pôsobiace na slovenskom trhu poskytovania právnych služieb, pričom svojou pôsobnosťou pokrýva nielen celé územie Slovenskej republiky, ale aj viaceré členské štáty Európskej únie. Napriek tomu, že ide o mladú advokátsku kanceláriu, ktorá vznikla zjednotením advokátskych praxí jej spoločníkov, právnici pôsobiaci v spoločnosti sa vyznačujú viacročnými skúsenosťami v mnohých oblastiach práva.

Individuálny prístup

Jedným z našich základných cieľov je, so zreteľom na individualitu každého klienta, poskytnutie efektívnych právnych služieb na vysokej odbornej úrovni za primeranú cenu. Zároveň sa snažíme byť klientovi spoľahlivým partnerom ponúkajúcim istotu kvalitne poskytnutých právnych služieb.

Etický kódex

Požiadavkám a nárokom jednotlivých klientov venujeme individuálnu pozornosť založenú na osobnom prístupe, profesionalite, lojalite, dôvere, diskrétnosti, mlčanlivosti a princípoch advokátskej etiky.

Promptnosť

Uvedomujúc si častú potrebu rýchlych rozhodnutí v súčasnej podnikateľskej, ako aj súkromnej sfére, právne služby a poradenstvo sa snažíme klientom poskytovať promptne, v čo možno najkratšom čase od špecifikácie požiadavky na poskytnutie právnej služby. Zameriavajúc sa na uspokojenie klientom sledovaných cieľov preferujeme negociačný proces ústiaci do presadenia záujmov klienta. Za týmto účelom participujeme na rokovaniach vedúcich či už k uzavretiu zmluvného vzťahu, alebo k uzavretiu mimosúdnej dohody o spornom nároku klienta, či jeho veriteľa.

Flexibilita

Advokátsku kanceláriu Consiliaris, s. r. o. tvorí proklientsky orientovaný tím flexibilne uvažujúcich právnikov. Odborné vedomosti a skúsenosti právnikov kancelárie sú v spojení so záujmom o klienta a o poskytnutie služieb na najvyššej úrovni predpokladom napĺňania očakávaní klientov a ich spokojnosti.

Tímová práca

Na kontinuálnosť poskytovania právnych služieb pozitívne vplýva skutočnosť, že právne otázky a prípady sú riešené a známe tímu zloženého minimálne z dvoch právnikov našej kancelárie, ktorí sa vedia v prípade potreby zastúpiť. Náročnejšie právne otázky sú riešené na báze tímovej spolupráce za účelom nájdenia čo možno najoptimálnejšieho riešenia použitím právnych argumentov viacerých právnikov.

Vymožiteľnosť

Právnici Advokátskej kancelárie Consiliaris, s. r. o. spolupracujú za účelom poskytnutia komplexných služieb s notárskym a exekútorským úradom. Aj vďaka nadštandardným vzťahom s popredným exekútorským úradom so sídlom v Bratislave je efektívnosť vymoženia súdom priznaných nárokov našich klientov nadpriemerne vysoká.

Skúsenosti

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o. poskytuje právne služby aj prostredníctvom aktívneho využívania zaručeného elektronického podpisu, čím zefektívňuje priestor venovaný poskytovaným právnym službám a zároveň v mnohých prípadoch (podania na obchodný register, živnostenský úrad, kataster nehnuteľností) šetrí aj prostriedky svojich klientov. Právnici advokátskej kancelárie Consiliaris, s. r. o. poskytujú právne služby vo všetkých oblastiach slovenského a európskeho práva v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.

JUDr. Branislav Kšiňan
advokát a konateľ

Ukončil magisterské štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v roku 2009, rigoróznu skúšku vykonal na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pričom v advokácii pôsobí už od roku 2004.

Zameranie: obchodné právo a právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, trestné právo, občianske právo, rodinné právo, právo duševného vlastníctva, pracovné právo, správne právo, ústavné právo, európske a medzinárodné právo.

JUDr. Branislav Kšiňan je advokátom zapísaným v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou a právne služby poskytuje v slovenskom a nemeckom jazyku.

ksinan@consiliaris.sk
+ 421 911 284 761

JUDr. Barbora Kšiňanová
advokát a konateľ

ukončila magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2007, odkedy pôsobí v advokácií.

Zameranie: obchodné právo a právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, občianske právo, rodinné právo, právo nehnuteľností, pracovné právo, správne právo, právo duševného vlastníctva, zdravotnícke právo, európske a medzinárodné právo.

V roku 2009 absolvovala kurz English for young lawyers v Londýne, Veľká Británia a vykonala medzinárodnú skúšku TOLES.

Mgr. Barbora Kšiňanová je advokátkou zapísanou v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou a právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

ksinanova@consiliaris.sk
+ 421 905 731 546

Obchodné právo, právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície

Zakladanie slovenských a európskych obchodných spoločností a družstiev, zriaďovanie organizačných zložiek slovenských i zahraničných právnických osôb vrátane prípravy korporátnych dokumentov (zvýhodnená výška súdnych poplatkov, nakoľko kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom)

Príprava internej zmluvnej dokumentácie podľa požiadaviek klienta (interné dokumenty obchodných spoločností regulujúce vzťahy v rámci spoločnosti napr. dohody spoločníkov/akcionárov, zmluvy o výkone funkcie a pod.)

Zmeny v existujúcich obchodných spoločnostiach vrátane prípravy potrebných dokumentov (napr. zmena sídla spoločnosti, zmeny týkajúce sa predmetov podnikania, zmeny v osobách spoločníkov, členov orgánov spoločnosti, zvýšenie/zníženie základného imania, prevody obchodných podielov resp. akcií, prípadne iné zmeny v dokumentoch spoločnosti)

Zmena právnej formy spoločnosti, splynutie, zlúčenie a rozdelenie obchodných spoločností

Zrušenie spoločností a ich likvidácia

Príprava návrhov na začatie konania a zastupovanie klientov pred súdmi

Zastupovanie klientov pred príslušným obchodným registrom, okresným úradom odb. živnostenského podnikania, správcom dane a inými úradmi a orgánmi

Príprava a pripomienkovanie obchodných zmlúv

Právny audit (due diligence) obchodných spoločností

Reštrukturalizácie a konkurzy

Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Právne poradenstvo podľa požiadaviek klienta

Nekalá súťaž

Vypracovanie všeobecných obchodných podmienok

Rodinné právo

Rozvod manželstva

Vyporiadanie bezdpodielového spoluvlastníctva manželov

Úprava práv a povinností vo vzťahu k maloletým deťom

Výživné

Určenie/zapretie otcovstva

Pracovné právo

Pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru

Zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch pred súdmi a zastupovanie pred inými štátnymi orgánmi (Inšpektorát práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)

Dohody o hmotnej zodpovednosti

Bezpečnosť a organizácia zdravia pri práci

Dočasné pridelenie zamestnancov

Príprava interných predpisov spoločností (pracovný poriadok, mzdový poriadok, kolektívne zmluvy)

Právny audit (due diligence) v oblasti pracovného práva

Hromadné prepúšťanie

Správne právo

Zastupovanie klientov, ktorým bola nesprávnym lekárskym postupom alebo protiprávnym konaním spôsobená ujma na zdraví, prípadné iná škoda

Právne poradenstvo v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti (najmä postupu lege artis, vedenie zdravotnej dokumentácie, zanedbanie zdravotnej starostlivosti, ochrana údajov pacienta)

Poradenstvo v oblasti zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia

Zastupovanie pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv

Občianske právo

Príprava návrhov na začatie konania a zastupovanie klientov pred súdmi ako aj inými štátnymi orgánmi

Príprava a pripomienkovanie zmlúv

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie

Dedičské právo

Ochrana osobnosti

Tlačové právo

Ochrana spotrebiteľa

Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Zakladanie a správa občianskych združení

Právo nehnuteľností

Príprava a pripomienkovanie zmlúv o prevode nehnuteľností vrátane prípravy návrhu na vklad a zastupovania pred katastrálnym úradom

Príprava a pripomienkovanie nájomných a podnájomných zmlúv

Záložné právo, vecné bremená

Právny audit stavu nehnuteľností

Stavebné právo - v spolupráci s kvalifikovaným stavebným inžinierom poradenstvo v oblasti povoľovania stavieb a ich zmien - právne poradenstvo pri získaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia

Právo duševného vlastníctva

Príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti práva duševného vlastníctva

Autorské právo

Právo výkonných umelcov

Licenčné zmluvy

Ochranné známky, patenty, dizajny, úžitkové vzory

Ochrana dobrého mena, know how

Zmluvy o prevode práv k priemyselnému vlastníctvu

Zastupovanie klientov pred súdmi a zastupovanie pred inými štátnymi orgánmi (Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky atď)

Trestné právo

Príprava podaní (trestných oznámení, žiadostí, sťažností, vyjadrení, opravných prostriedkov) v trestnom konaní

Zastupovanie poškodených v trestnom konaní

Obhajoba vo všetkých štádiách trestného konania

Ústavné právo

Posudzovanie súladnosti právnych aktov a poradenstvo pri porušení základných práv a slobôd

Vypracovanie ústavných sťažností a zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

Vypracovanie sťažnosti a zastupovanie v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva

Európske a medzinárodné právo

Aplikácia záväzných noriem európskeho práva v podmienkach slovenského právneho poriadku

Jednotný trh Európskej únie

Hospodárska súťaž

Konzultácie a právne analýzy k sporom týkajúcim sa európskeho práva

Zastupovanie klientov v sporoch s cudzím prvkom

Ďalšie oblasti poskytovaných právnych služieb

Právo v oblasti reklamy a marketingu

Energetické právo

Právo v oblasti prepravy

Odmena

Odmena za poskytnutie právnych služieb podlieha dohode advokáta s klientom, pričom pri určení jej výšky zohľadňujeme náročnosť, ako aj okolnosti jednotlivej právnej veci. Výška odmeny, ako aj forma úhrady sú s klientom dohodnuté pred samotným poskytnutím právnych služieb. Jedným zo základných cieľov právnikov pôsobiacich v rámci našej kancelárie je, so zreteľom na individualitu každého klienta, poskytnutie efektívnych právnych služieb na vysokej úrovni za primeranú cenu. V zmysle platných a účinných právnych predpisov je predmetom dohody zmluvná alebo tarifná odmena.

Zmluvná odmena

Hodinová odmena podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci

Paušálna odmena

  1. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
  2. za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Podielová odmena, t.j. odmena určená podielom na hodnote veci

Tarifná odmena dohodnutá inak ako základná sadzba tarifnej odmeny.

Vyššie uvedené spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.

Tarifná odmena

V zmysle platných a účinných právnych predpisov upravujúcich odmeny a náhrady advokátov za poskytovanie právnych služieb, základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, pokiaľ príslušný predpis neustanovuje inak.

Kontakt

Sídlo a adresa kancelárie:
Ružová dolina 8
821 09 Bratislava
Slovenská republika

+421 911 284 761
+421 905 731 546

ksinan@consiliaris.sk
ksinanova@consiliaris.sk

IČO: 47 248 301
DIČ: 2023756383

Zápis v obchodnom registri:
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 88985/B

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK6409000000005041841474
BIC: GIBASKBX